Odsetki od Zakładu Emerytalnego

Przedmiotem wpisu jest kwestia, która często w ferworze walki umyka Ubezpieczonym, a  w dobie szalejącej inflacji nabiera znaczenia- odsetki od zaległego świadczenia.

W przypadku sporu z Zakładem Emerytalnym (ZUS czy ZER dla emerytów rozstrzygnięcia Wyrok wygląda mnie więcej tak:

    1. zmienia zaskarżoną decyzję i ustala /imię nazwisko/   prawo do emerytury xxxxxxxx  w wysokości ustalonej przed dniem 1 października 2017 r.;
    2. zasądza od Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na rzecz xxx xxxxx kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
    3. stwierdza, że Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Zazwyczaj Ubezpieczony będąc w euforii nie zwraca uwagi na zapis pkt. 3 wyroku. Wpis ten oznacza pozbawienie strony wygrywającej odsetek od Skarbu Państwa za czas, kiedy świadczenie nie było wypłacane. Oczywiście nie każdy Sąd zamieszcza taki zapis, jest on pokłosiem Twierdzeń Sądu Najwyższego sprzed ponad dekady (wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., II UK 330/09) zgodnie z którym: „Sąd orzekający z urzędu powinien rozstrzygnąć, czy organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji”. Wiąże się to w z odpowiedzialnością Skarbu Państwa za szkodę a w szerszym kontekście za  tzw. bezprawie legislacyjne. Czyli okoliczność gdzie prowadzona ustawa jest niezgodna z zasadami państwa demokratycznego,  którym Rzeczpospolita hołduje i które przesądzają, że znajdujemy się w kręgu państw gdzie prawo obowiązuje.

Co zrobić w przypadku takiej treści wyroku ? Alternatywy są dwie. Albo odpuścić i pogodzić się z utratą odsetek za czas kiedy świadczenie nie było wypłacane, albo apelować. Apelację należy ograniczyć do pkt. 3 wyroku, określić wartość przedmiotu zaskarżenia i sposób w jaki go wyliczyliśmy. W mojej ocenie apelacje co do tej kwestii są zasadne . Sąd które chcą zwolnić Skarb Państwa od wypłaty odsetek emerytom (a zwłaszcza emerytom mundurowym) wadliwe interpretują odpowiedzialność Zakładu Emerytalnego.  O ile Zakład nie powinien odpowiadać za sytuację gdy  Ubezpieczony zaniechał dostarczenia dokumentów potrzebnych do wydania decyzji emerytalnej  o tyle odpowiada on – jako jednostka skarbu państwa – za wadliwe, krzywdzące  prawo, które to państwo uchwala.

Zaznaczam, iż treść opinii stanowią moją wyłączną opinię. Proces sądowy to spór nie o rację a o argumenty. W mojej ocenie brak takowych dla pozbawienia odsetek za zaległe świadczenie w toku długoletniego procesu.

#ZUS #emeryturaodwołanie#odsetki

Adwokat Maciej Przysucha

Leave a Reply